Love & vedtægter

LOVE for BINDSLEV-TVERSTED IDRÆTSFORENING

Stiftet den 30. september 1926

 

§ 1 Foreningens navn er Bindslev Tversted Idrætsforening hjemmehørende i lokalområdet

Bindslev - Tversted i Hjørring Kommune.

 

§ 2 Foreningens formål er gennem idræt at fremme og udvikle legemet og bevare sundheden.

 

§ 3 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 4 Kontingentet fastsættes i forhold til aktivitet og med godkendelse i bestyrelsen.

 

§ 5 Medlemmer kan ikke stå i restance.

 

§ 6 Grund til eksklusion foreligger:

 

Når et medlem ved sin opførsel sætter foreningens rygte på spil

Når et medlem handler mod foreningens love

Når et medlem med forsæt foretager sig noget, der er til skade for foreningen

Eksklusion overlades i hvert enkelt tilfælde til bestyrelsens skøn


§ 7 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der nedsættes de nødvendige afdelinger og styregrupper, der sikrer foreningens aktiviteter og udvikling.

Styregrupperne er selvsupplerende og består af 3-5 medlemmer, som mindst en gang årligt godkendes af bestyrelsen. Der skal nedsættes en styregruppe for hver aktiv idrætsgren i foreningen.

Styregrupperne har ansvar for, at der nedsættes de nødvendige udvalg for at sikre afdelingens drift og udøvelsen af idrætten.

Styregrupperne er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget. Styregrupperne har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i afdelingerne ud fra de aftalte retningslinjer.

Bestyrelsen har det overordnende ansvar for, at der er udarbejdet de nødvendige og relevante retningslinjer og forretningsgange således, at foreningen kan drives sportsligt og økonomisk ansvarligt.

Det overlades til afdelingerne at antage trænere og ledere med bestyrelsens godkendelse.

 

§ 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen indkalder med minimum 8 dages varsel alle medlemmer til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen bliver slået op på relevante elektroniske medier. Ordinær generalforsamlingen afholdes senest den 1. marts.

Forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen, må sendes til formanden senest 5 dage før denne.

Alle aktive medlemmer har stemmeret - dog udøves denne for børn under 16 år af deres forældre.

Alle afgørelser i bestyrelsen og på generalforsamlingen afgøres med simpelt flertal – dog skal vedtægts ændringer besluttes med 2/3 flertal.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formanden aflægger beretning

3. Afdelingsformændene aflægger beretning

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

9. Valg af revisorer.

10. Valg af revisorsuppleant

11. Evt.

 

Vedr. valg:

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen og vælges for 1 år

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således at 2-3 er på valg hvert år.

Revisorerne vælges for 2 år, således, at 1 er på valg hvert år.

Suppleanterne vælges for 1 år.

Den nyvalgte formand indkalder umiddelbart efter generalforsamlingen bestyrelsen til møde, hvor de konstituerer sig selv, herunder med en næstformand, sekretær, og kasserer.

Bestyrelsen kan beslutte at vælge en kasserer, der ikke sidder i BTI’s bestyrelse, hvis særlige forhold taler herfor.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og varetager den overordnede ledelse af BTI.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kort varsel, såfremt der findes særlig anledning dertil.

 

§ 10 Foreningen tegnes af formanden sammen med minimum et medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom tegnes foreningen af den til enhver tid værende samlede bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke personligt gøres økonomisk ansvarlig for beslutninger og konsekvenser heraf, der er truffet i foreningens navn.

 

§ 11 Forslag til forandringer af foreningens love kan stilles af bestyrelsen eller et medlem og behandles på den ordinære generalforsamling. Til deres vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de mødte medlemmer afgiver stemme for forslaget.

 

§ 12 Bestemmelse om foreningens opløsning tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede, og der kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de mødtes antal. På samme måde tages bestemmelse om realisation af foreningens inventar og eventuelle formue til almennyttigt formål i Bindslev - Tversted lokalområde, eller til andet idrætsligt formål i Hjørring Kommune.


§ 13 Særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling.
Der gælder særlige vilkår for BTI Fitnessafdeling. Vilkårene er beskrevet i "Særlige vilkår for BTI fitnessafdeling" (se bilag til BTI love).
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2019

Vedtægtsændring, § 8 afsnit 2 tilføjelse: ”Indkaldelsen bliver slået op på relevante elektroniske medier” 
vedtaget på BTI`s ordinære generalforsamling 26. februar 2024